Onderhavige algemene voorwaarden regelen de online bestelling zoals aangeboden op de website www.q-park.be door de groep Q-PARK en dit via de vennootschap Q-PARK Belgium, een naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in 1930 Zaventem, Belgicastraat 3 bus 6, KBO 0471.121.080 (E: info@q-park.be; F: +32 2711 17 21 & T: +32 2 711 17 00) en de verschillende andere filialen, die hierna samen “Q-PARK” worden genoemd.

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES / TOEPASSING

1.1. Definities

Bestelling”: elke reservatie van een parkeerplaats of aanvraag van een abonnement die werd gedaan en werd goedgekeurd door de gebruiker op de website www.q-park.be

Parking”: een parking(s) uitgebaat door een vennootschap van de groep Q-PARK waarin de gebruiker kan genieten van een of meerdere online diensten. Deze parkings en hun kenmerken worden gedetailleerd beschreven op de website.

Diensten”: de diensten (parkeerformules) die door Q-PARK worden aangeboden op de website, en die betrekking hebben op het online reserveren/bestellen/aanvragen van parkeerplaatsen voor lichte wagens op een parking, alsook de (online) betaling daarvan.

Website”: de website voor het online reserveren/bestellen van parkeerplaatsen
(www.q-park.be).

Gebruiker”: elke gebruiker van de website, een professionele gebruiker of consument, die kennis neemt van een aangeboden diensten en die een aangeboden dienst bestelt op de website.

 

1.2. Toepassingsveld

Onderhavige algemene voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden en modaliteiten te definiëren die gelden voor het leveren en kopen van de diensten op de website. Zij gelden voor elke bestelling die online wordt geplaatst door elke gebruiker en die wordt aanvaard door Q-PARK door het verzenden van een e-mail ter bevestiging van de bestelling.

Het bestellen van diensten is voorbehouden voor gebruikers die kennis hebben genomen van de huidige algemene voorwaarden en die ze hebben aanvaard door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken (door er dubbel op te klikken). Zonder dit te aanvaarden, is het technisch onmogelijk om de bestelling verder te zetten.

Bijgevolg geldt het voltooien van de bestelprocedure op de website als uitdrukkelijke bevestiging van de aanvaarding door de gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden.

Q-PARK behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen, zonder opzegtermijn. Er wordt gepreciseerd dat dergelijke wijzigingen niet zullen gelden voor de bestellingen die werden geplaatst vóór deze wijzigingen. Q-PARK raadt de gebruiker aan om onderhavige algemene voorwaarden te bewaren en/of af te drukken.

 

1.3. Algemene Voorwaarden inzake de éénmalige parkeerovereenkomsten en Algemene Voorwaarden inzake abonnementen

Behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige algemene voorwaarden, gelden de ‘Algemene Voorwaarden behorende bij éénmalige parkeerovereenkomsten’ van Q-PARK voor elke reservering van een parkingplaats door de gebruiker via de website. Deze Algemene Voorwaarden inzake de overeenkomsten voor het éénmalig parkeren worden ter kennis gebracht aan de gebruiker, die deze algemene voorwaarden aanvaardt door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken (door dubbel te klikken).

Zonder dit te aanvaarden, is het technisch onmogelijk om de bestelling verder te zetten.

De ‘Algemene Voorwaarden stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders’ van Q-PARK zijn van toepassing op elke aanvraag van een abonnement door de gebruiker via de website. Deze ‘Algemene Voorwaarden stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders’ worden ter kennis gebracht aan de gebruiker, die deze algemene voorwaarden aanvaardt door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken (door dubbel te klikken). Zonder dit te aanvaarden, is het technisch onmogelijk om de bestelling verder te zetten.

Een of andere niet-geldigheid of nietigheid van een van de bepalingen van huidige algemene voorwaarden zal nooit de niet-geldigheid of de nietigheid van de algemene verkoopvoorwaarden in zijn geheel impliceren. Een niet geldige of nietige bepaling zal worden vervangen, zelfs stilzwijgend, door een vergelijkbare gelijkaardige bepaling.

 

ARTIKEL 2 HANDELINGSBEKWAAMHEID

Om de diensten te bestellen op de website moet de gebruiker, indien deze een natuurlijk persoon is die handelt in eigen naam, of in naam van een rechtspersoon, meerderjarig zijn, bekwaam zijn om een overeenkomst af te sluiten en de website gebruiken overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden.

De gebruiker is financieel verantwoordelijk voor het gebruik van de website zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, inclusief minderjarigen.

De gebruiker garandeert de oprechtheid en de juistheid van de informatie die wordt geleverd op de website.

Een frauduleus gebruik van de website of een gebruik dat strijdig zou zijn met onderhavige algemene voorwaarden zal rechtvaardigen dat op elk ogenblik de toegang tot de diensten op de website wordt geweigerd. Dit zelfs indien de gebruiker de bestelling zou hebben bevestigd, onverminderd alle verdere stappen van Q-PARK voor de bevoegde rechtbanken.

 

ARTIKEL 3 – BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Overeenkomstig de artikelen VI.2 en VI.45 van het Wetboek van Economisch Recht worden alle specifieke kenmerken van de beschikbare diensten voorgesteld op de website, teneinde de gebruiker de mogelijkheid te bieden om vóór het goedkeuren van de bestelling kennis te hebben van de essentiële informatie van de dienst die de gebruiker wenst te bestellen.

De aangeboden diensten die worden voorgesteld door Q-PARK op de website zijn slechts geldig zo lang de voorraad strekt voor de parkings die deze diensten commercialiseren en voor de maximum duur zoals vermeld op de website. De bestelling van een abonnement via de website wordt beschouwd als een aanvraag tot het verkrijgen van een abonnement. Deze aanvraag zal zo spoedig mogelijk worden verwerkt door Q-PARK (richtduur voor verwerking is 10 dagen) waarna de klant een melding ontvangt dat het gekozen abonnement al dan niet kan worden toegekend.

De diensten die beschikbaar zijn op de website, zijn de volgende:

Onepass”: een aangepaste parkeeroplossing om een wagen gedurende een vooraf bepaalde periode te parkeren. Elk buitenrijden is definitief, zelfs indien dit gebeurt vóór het einde van de reservatieperiode zoals vermeld in de bestelling. Deze formule bestaat in verschillende versies, namelijk een weekpass, een weekendpass, een lunchpass, een dinerpass, een avondpass en een museumpass.

Uurtarief” : een normale parkeeroplossing die de mogelijkheid geeft om een parkeerplaats te reserveren aan uurtarief.

Abonnement”: een stallingsovereenkomst die aan de abonnementhouder een willekeurige plaats in de gekozen parking verleent en die wordt aangegaan voor een duur van 1, 3, 6 maanden of 1 jaar (domiciliëring verplicht voor particulieren/gebruikers en optioneel voor bedrijven).
De ‘Algemene Voorwaarden stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders’ zijn op deze dienst van toepassing. Het abonnement bestaat in verschillende versies, namelijk 5 dagen, 6 dagen, 7 dagen, kantooruren, nacht en nacht-weekend.

Q-PARK preciseert dat de op de website beschikbare informatie over de diensten en hun kenmerken, kan evolueren.

De diensten die worden aangeboden op de website bieden de mogelijkheid om de garantie te hebben een parkeerplaats te vinden in de gekozen parking en dit tot op het einde van de reservatieperiode zoals vermeld in de bestelling. Behoudens een op de website vermelde specifieke indicatie voor een specifieke parkeerplaats, is het reserveren van een parkeerplaats niet gematerialiseerd. De gebruiker parkeert op de eerste vrije plaats.

Indien de dienst, die het voorwerp uitmaakt van de bestelling, niet wordt gebruikt tijdens de gegarandeerde reservatieperiode dan zal er niets worden terugbetaald. Er zal ook geen enkele terugbetaling zijn in het geval dat men de parking definitief verlaat vóór het einde van de reservatieperiode zoals vermeld op de bestelling.

 

ARTIKEL 4 – GEBRUIKSVOORWAARDEN

De diensten die worden gecommercialiseerd op de website zijn voorbehouden voor gebruikers die beschikken over een e-mailadres voor het via e-mail verzenden van de bevestiging van de bestelling.

Wanneer u aankomt aan de ingang van de parking (op het voorziene uur van uw reservatie), toon dan de QR-code – die u werd meegedeeld tijdens uw reservatie – voor de optische lezer. Het ticket dat overeenstemt met uw bestelling wordt afgedrukt. Neem uw ticket en bewaar het. Dit ticket zal dienen om u (als voetganger) toegang te geven tot de parking indien u terugkomt.

Zonder QR-code zal de gebruiker geen toegang kunnen hebben tot de parking. De gebruiker kan in zulk geval geen vergoeding noch terugbetaling kunnen eisen. De QR-code is onmisbaar om toegang te hebben tot de dienst.

Wanneer men vertrekt, en indien het voorziene uur om de parking te verlaten niet werd overschreden, dan volstaat het om het ticket in de automaat aan de slagboom te steken om de parking te verlaten. Q-PARK raadt de gebruikers aan om hun ticket zorgvuldig te bewaren. Het ticket is onmisbaar om toegang te hebben tot de parking via de voetgangerstoegang en om de parking te verlaten.

In het geval de gebruiker het ticket verliest, dan moet de gebruiker de bevestigingse-mail van de bestelling voorleggen teneinde de betaling van de prijs van de dienst aan te tonen zodat een vervangticket kan worden bekomen om de parking te verlaten.

In het geval de bevestigingse-mail van de bestelling verloren gaat, zal er geen enkel ticket kunnen worden bezorgd om de parking te verlaten.
De gebruiker zal in zulk geval de parking moeten betalen aan het in de parking geldende tarief.

De gebruikers worden eraan herinnerd dat zij de bevestigingse-mail en het parkeerticket uit de automaat zorgvuldig moeten bewaren omdat deze onmisbaar zijn om toegang te hebben tot de parking en om de parking te verlaten.

Vroeger aankomen en later vertrekken wordt ter plaatse gefactureerd aan de automaten of aan de automaat aan de uitgang – betaling via de aangeboden betalingswijzen. Er wordt een tolerantie (tijd niet gefactureerd) toegestaan van 15 minuten.

Tijdsoverschrijdingen worden gefactureerd overeenkomstig het tariefoverzicht dat geldt in de parking. Elke begonnen tijdschijf moet worden betaald.
Het abonnement wordt per gewone post bezorgd aan de gebruiker na aanvaarding van de aanvraag en kan na ontvangst worden gebruikt door deze voor de optische lezer te houden. Het abonnement zal tevens dienen om u (als voetganger) toegang te geven tot de parking indien u terugkomt.

 

ARTIKEL 5 – INSCHRIJVING OP DE WEBSITE – PERSOONLIJK ACCOUNT

Om diensten te bestellen op de website kan de gebruiker gebruik maken van een persoonlijk e-mailadres of kan de gebruiker een account creëren door de vereiste informatie te vermelden op het inschrijvingsformulier. Voor de aanvraag van een abonnement zal de gebruiker verplicht zijn om een account te creëren.

Indien de gebruiker een persoonlijk account aanmaakt, verklaart deze alle persoonlijke informatie door te geven, zonder fouten, teneinde de gebruiker in elke situatie nauwkeurig te kunnen identificeren. Tijdens het creëren van de account kiest de gebruiker identificatiegegevens en een paswoord.
De gebruiker verbindt zich ertoe om de identificatiegegevens en het paswoord vertrouwelijk te houden.
Deze account zal op elk ogenblik toegankelijk zijn voor de gebruiker dankzij de identificatiegegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die werden gesteld op de website met de identificatiegegevens en het paswoord. Elke gebruiker die is ingeschreven op de website zal aansprakelijk zijn voor elke bestelling die werd gedaan met de identificatiegegevens, onder voorbehoud van het herroepingsrecht van artikel 9.

 

ARTIKEL 6 – MODALITEITEN VAN DE BESTELLING

6.1. Bestellen

De verschillende fasen van een bestelling worden in detail gedefinieerd op de website gedurende het hele bestelproces. Bij aanvang van het bestelproces wordt aangegeven welke betalingswijzen worden aanvaard.

Door te surfen naar de verschillende rubrieken van de website, kan de gebruiker de dienst naar keuze selecteren en de bestelling bevestigen.
Op elk moment en tot de bestelling wordt bevestigd, kan de gebruiker van mening veranderen en de gekozen dienst annuleren.

De gebruiker zal de mogelijkheid hebben om het detail van de bestelling (inclusief de voornaamste kenmerken van de dienst, de datum en de reservatieduur)
en de totaalprijs te controleren, te verbeteren of te wijzigen alvorens definitief de bestelling te bevestigen om aan te geven dat de gebruiker akkoord gaat.
Er wordt gepreciseerd dat de parkeerplaatsen pas gegarandeerd zijn eens de betaling van de bestelling werd uitgevoerd en/of wanneer de aanvraag van een abonnement wordt aanvaard.

Q-PARK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ingeven van foutieve gegevens door de gebruiker. Van zodra de aankopen van de gebruiker bevestigd zijn, zal de gebruiker de bestelling bevestigen door:

  • Alle gevraagde informatie in te vullen;
  • Te verklaren dat de gebruiker zonder voorbehoud akkoord gaat met de toepasselijke algemene voorwaarden;
  • Te betalen.

De bevestiging van de bestelling door de gebruiker, door te klikken op de daarvoor bestemde knop, geldt als aanvaarding van de prijs en van de kenmerken van de dienst zoals gekocht door de gebruiker.

Van zodra de bestelling wordt bevestigd, zal ze niet meer kunnen gewijzigd worden. 

6.2. Bevestiging van de bestelling

Q-PARK zal een bevestigingse-mail sturen die de essentiële elementen van de bestelling herneemt, zoals de gegevens van Q-PARK Belgium (maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer, telefoon, e-mail), de toepasselijke algemene voorwaarden, het detail van de gekochte dienst, het aantal, de totaalprijs en de reservatiedatum van de plaats in de gekozen parking, de reservatieduur (datum en uur van aankomst en datum en uur van vertrek), het adres van de parking en de QR-Code die de gebruiker toegang verleent tot de parking.

Bij de online aanvraag van een abonnement verstuurt Q-PARK een bevestigingse-mail waarbij zij de goede ontvangst bevestigt van de aanvraag. Q-PARK behandelt de aanvraag (richtduur voor verwerking is 10 dagen), waarna zij de aanvraag al dan niet goedkeurt. In geval van niet-goedkeuring, wordt de gebruiker onmiddellijk verwittigd. In geval van goedkeuring, verstuurt Q-PARK een tweede bevestigingse-mail met kopie van de overeenkomst en desgevallend het mandaat voor domiciliëring.

Q-PARK beveelt de gebruiker aan om de bevestigingse-mail van de bestelling, het betaalbewijs en de factuur te bewaren of af te drukken.

De gebruiker is verantwoordelijk om na te gaan of de gegevens, die de gebruiker doorgegeven heeft op het moment van de bestelling, correct zijn en de gebruiker in staat zullen stellen om de bevestiging van de bestelling te ontvangen. In de veronderstelling dat de gebruiker deze bevestiging niet zou ontvangen, komt het aan hen toe om de klantendienst van Q-PARK te contacteren op het nummer +32 2 711 17 00 of via e-mail (info@q-park.be) in de rubriek klantendienst, opdat deze het bestelnummer zou doorgeven.

De meegedeelde QR Code bij het bevestigen van de bestelling en het abonnement zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren ervan. Q-PARK zal niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden in geval van gebruik door een derde of in geval van frauduleus gebruik.

In geval van controle in de parking van de QR Code, zal de bevestiging van de bestelling kunnen worden opgevraagd door het Q-PARK-personeel.

 

ARTIKEL 7 – ANNULERING

Met uitzondering voor wat betreft het abonnement en de SmartCard, heeft de gebruiker de mogelijkheid om de optie ‘annuleren’ te kiezen tijdens het bestelproces. Het selecteren van deze optie geeft d gebruiker de mogelijkheid om de bestelling te annuleren, zonder opgave van een reden. Het annuleren kan ofwel per e-mail (info@q-park.be), ofwel vanuit de persoonlijke zone in de rubriek “Historiek van mijn bestellingen” door te klikken op “De reservatie annuleren”, tot 1 uur voor het aankomstuur voorzien in de bestelling. De prijs van de bestelling (na aftrek van de optie ‘annuleren’) zal worden terugbetaald binnen de 30 dagen, met uitzondering van de beheerkosten ten bedrage van € 2,50.

De optie ‘annuleren’ kan pas worden geselecteerd op het moment van een bestelling om langer dan 24 uur te parkeren. De prijs ligt vast.

Indien de gebruiker niet kiest voor de optie ‘annuleren’, dan bestaat de mogelijkheid om de bestelling te annuleren uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van aankomst zoals voorzien in de bestelling. Dit dient te gebeuren door het versturen van een e-mail (info@q-park.be) of door te gaan naar de persoonlijke zone, rubriek “Historiek van mijn bestellingen”. In dit geval zal de prijs van de bestelling volledig worden terugbetaald binnen de 30 dagen, met uitzondering van de beheerskosten ten bedrage van € 2,50.

 

ARTIKEL 8 – FINANCIËLE VOORWAARDEN EN BETAALVOORWAARDEN

8.1. Prijs

De prijs van de diensten vermeld op de website is uitgedrukt in euro, inclusief alle taksen en leveringskosten.

Q-PARK behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die geldt voor de bestelling van de gebruiker zal vermeld blijven in de samenvatting van het aankoopmandje bij het valideren van de bestelling.
De prijs houdt rekening met de toepasselijke BTW op de dag van de bestelling en met de eventuele kortingscodes waarvan de gebruiker zou genieten en die worden meegedeeld tijdens de bestelprocedure.

8.2. Betaling

De prijs van de gekozen dienst (en desgevallend van de annuleringsverzekering) wordt in zijn geheel betaald op het moment van de bestelling. Er kan enkel met bankkaart of creditkaart (Maestro, Mastercard, Visa, American Express) worden betaald via een beveiligd betaalsysteem.

Het abonnement wordt betaald middels een domiciliëring. Bedrijven kunnen hun abonnement betalen middels overschrijving en kunnen optioneel opteren voor een domiciliëring.

 

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT VOOR GEBRUIKERS

Indien de gebruiker een niet professionele natuurlijke persoon is (gebruiker), dan beschikt deze over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht.

Dit recht kan worden uitgeoefend binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling (het afsluiten van de overeenkomst) door de gebruiker, zonder dat deze een reden dient op te geven of zonder dat deze een boete dient te betalen. Het verzoek tot herroeping kan worden uitgeoefend door verzending van het modelformulier als bijlage van deze algemene voorwaarden of door het verzenden van een e-mail naar de klantendienst van Q-PARK via de klantenservicepagina van de website www.q-park.be, door vervolgens te kiezen voor het onderwerp “herroepingsverzoek” of via info@q-park.be. Deze e-mail zal het desbetreffend reservatienummer moeten bevatten en de gegevens van de aanvrager (naam, voornaam, e-mail). Indien deze termijn vervalt op een zaterdag, een zondag of op een feestdag of een stakingsdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Indien de gebruiker het herroepingsrecht uitoefent overeenkomstig de eerder vermelde voorwaarden, dan zal Q-PARK de gebruiker via e-mail inlichten over het ontvangen hebben van deze herroeping alsook alle van de gebruiker ontvangen betalingen terugbetalen. De terugbetaling gebeurt binnen de veertien (14) kalenderdagen volgend op de datum waarop Q-PARK op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de gebruiker en mits Q-PARK de eventuele toegangskaart heeft teruggekregen, dit onder voorbehoud van het hierna vermelde. De gebruiker dient in elk geval de eventuele toegangskaart binnen de veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de gebruiker het herroepingsrecht heeft uitgeoefend, terug te zenden of te overhandigen aan Q-PARK. De bovenvermelde termijn van veertien (14) kalenderdagen voor de teugbetaling door Q-PARK begint hoe dan ook slechts te lopen vanaf ontvangst door Q-PARK van de toegangskaart (indien van toepassing). Q-PARK staat geenszins in voor de eventuele retourkosten van de toegangskaart, die ten laste van de gebruiker zijn. De door Q-PARK ontvangen betalingen zullen worden terugbetaald door hetzelfde betaalmiddel (op dezelfde bankrekening) als hetgeen de gebruiker heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

Indien de gebruiker een bestelling maakt waarbij de dienst zal worden verleend binnen de herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen, dan erkent de gebruiker hiermee uitdrukkelijk de wil en het verzoek dat de dienst een aanvang neemt binnen deze herroepingstermijn en dus vóór het verstrijken van deze termijn.
Overeenkomstig artikel VI.51, §3 van het Wetboek van Economisch Recht moet de gebruiker, die het herroepingsrecht uitoefent voor een overeenkomst waarvan de uitvoering werd gestart op een uitdrukkelijk verzoek en dit vóór het einde van de herroepingstermijn, aan Q-PARK een bedrag betalen dat evenredig is aan de reeds geleverde en gebruikte diensten totdat Q-PARK de toegangskaart heeft teruggekregen.

Overeenkomstig artikel VI.53,1° van het Wetboek van Economisch Recht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend met betrekking tot overeenkomsten die reeds ten volle zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering werd gestart na het uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de gebruiker, die erkent dat deze in zulk geval afstand doet van het herroepingsrecht.

 

ARTIKEL 10 – VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIES

Er wordt geen enkele waarborg geboden aan de gebruiker in geval van:
Anomalieën, fouten en bugs die het surfen op de website of het in werking stellen van eender welke aangeboden functie op de website kunnen beperken;
de mogelijkheid om deze anomalieën, fouten of bugs te corrigeren;
een storing of defect met betrekking tot de werking van de website; de eventuele compatibiliteit van de website met specifiek materiaal of een specifieke configuratie.

In geen enkel geval kan Q-PARK verantwoordelijk worden gehouden voor storingen die kunnen toegeschreven worden aan software van derden, of deze nu al dan niet geïntegreerd zijn in de website of met de website worden geleverd.
In geen enkel geval kan Q-PARK verantwoordelijk worden gehouden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse en/of immateriële schade, die al dan niet voorzienbaar is (inclusief gederfde winst of een verloren kans,…) en die voortvloeit uit het leveren en/of gebruik van materiaal of uit de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om functies van de website te gebruiken.

De links aanwezig op de website die de mogelijkheid bieden om de gebruiker door te verwijzen naar andere websites, zijn bedoeld om de opzoekingen van de gebruiker te vergemakkelijken. De gebruiker verklaart in elk geval de kenmerken en de beperkingen van internet te kennen, in het bijzonder de technische mogelijkheden, de antwoordtijden om gegevens te raadplegen, op te vragen of door te geven en de risico’s die verband houden met de veiligheid van de communicatie.

Q-PARK wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van de niet-uitvoering of van een slechte uitvoering van de dienst die kan worden toegeschreven aan de gebruiker, aan een derde die vreemd is aan de dienst of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de rechtspraak.

Er zal geen verhaal kunnen uitgeoefend worden tegen Q-PARK noch diens verzekeraars in geval van het gebruik door een derde van de QR-Code geleverd aan de gebruiker of in geval van frauduleus gebruik.

 

ARTIKEL 11 – KLACHTEN

Elke vraag voor informatie, preciseringen en eventuele klachten moet worden gericht aan de klantendienst van Q-PARK door een e-mail te sturen naar info@q-park.be Voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met niet professionele gebruikers (consumenten) verwijst Q-PARK naar:

  • De Consumentenombudsdienst: https://www.consumentenombudsdienst.
    be/
  • Het Europese ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ main/index.cfm?event=main.home.show
  • Belmed: https://economie.fgov.be/belmed Voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met professionele gebruikers verwijst Q-PARK naar:
  • Belmed: https://economie.fgov.be/belmed

 

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1. Algemeenheden

De website, de inhoud en alle elementen die deze samenstellen, zijn creaties waarvoor vennootschappen van de groep Q-PARK houder zijn van alle intellectuele eigendomsrechten en/of van de exploitatierechten, in het bijzonder krachtens het auteursrecht, het databaserecht, het merkenrecht en het recht inzake tekeningen en modellen.

De website evenals alle toegankelijke elementen, de software, databanken, teksten, informatie, analyses, beelden, foto’s, grafische vormgeving en beelden, logo’s, geluiden, video’s, en meer algemeen alle andere gegevens die vermeld staan op de website, blijven de exclusieve eigendom van de groep Q-PARK of desgevallend van hun respectieve eigenaars met wie Q-PARK gebruiksovereenkomsten heeft afgesloten. Alle reproductierechten zijn voorbehouden.
Er wordt aan de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toegekend om de website en de daarop vermelde gegevens in een private sfeer te gebruiken. Het recht dat zodoende wordt toegekend, bestaat uit een recht om online gegevens en informatie te raadplegen die op de website staan en uit een reproductierecht dat bestaat uit een afdruk en/of het bewaren van gegevens en informatie die worden geraadpleegd.

Dit gebruiksrecht geldt enkel voor een strikt privaat en persoonlijk gebruik.

Het niet naleven van de voorschriften die hierboven worden beoogd, zorgt voor een namaak die de strafrechtelijke en/of burgerlijke aansprakelijkheid kan impliceren van de persoon in kwestie. Q-PARK behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de persoon in kwestie en dit voor de bevoegde rechtbanken. Geen enkele link naar de website www.q-park.be mag worden aangewend zonder het uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk akkoord van Q-PARK.

12.2. Software

Het gebruik van alle software op de website die wordt gedownload op de website en die de mogelijkheid biedt tot bepaalde diensten of functies, wordt geregeld overeenkomstig de inhoud van de desbetreffende licentie(s).

De gebruiker verbindt zich ertoe om deze software niet te installeren, te kopiëren of te gebruiken alvorens de inhoud van die licentie op voorhand te hebben goedgekeurd.

Voor alle software waarvoor er geen licentie is, wordt aan de gebruiker een tijdelijk, privaat en persoonlijk gebruiksrecht toegekend dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar teneinde, met uitzondering van elk ander gebruik, toegang te kunnen hebben tot de prestaties en functies die het gebruik van deze software nodig maken. Door de software te installeren of te gebruiken, verbindt de gebruiker zich ertoe om deze voorwaarde na te leven.

 

ARTIKEL 13 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS [A1]

Q-PARK verbindt zich ertoe de privacy van haar gebruikers te respecteren bij de inzameling, verwerking en aanwending van persoonsgegevens conform de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Voor een concrete invulling verwijst Q-PARK naar haar privacy policy waarvan de meest recente versie beschikbaar is op haar website.

 

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHTEN BEVOEGDE RECHTBANK

Onderhavige algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht.
Elk geschil inzake hun interpretatie en/of hun uitvoering valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u als gebruiker de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Q-PARK Belgium, een naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in 1930 Zaventem, Belgicastraat 3 bus 6, KBO 0471.121.080 (E: info@q-park.be; F: +32 2 711 17 21 & T: +32 2 711 17 00)

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

- Naam /Namen gebruiker(s)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

- Adres gebruiker(s)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

- Datum ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

- Handtekening van gebruiker(s)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Download

arrow
Betaalmethodes
Maestro
Visa
Mastercard
Bancontact - Mister Cash
Diners Club Card
iDeal