I ALGEMEEN

1. Definities

Parkeeraccommodatie: De parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten.

Eigenaar: Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de parkeeraccommodatie en/ of hun/zijn vertegenwoordiger(s).

Business PaSS-houder: De eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in of op de parkeeraccommodatie toegang is verschaft.

Overige diensten: De overige diensten die de eigenaar aanbiedt zijn per parkeeraccommodatie verschillend en op te vragen via internet of in de parkeeraccommodatie zelf.

2. Stallingovereenkomst

Een stallingovereenkomst wordt aangevraagd bij de eigenaar. De stallingovereenkomst kan slechts worden verkregen indien en nadat de eigenaar de aanvraag heeft aanvaard. De eigenaar heeft het recht om, zonder opgave van een specifieke reden, een aanvraag te weigeren. Aan de Business PaSS-houder wordt een willekeurige plaats in de parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld. De bewaking van het voertuig behoort niet tot de verplichting van de eigenaar.

3. Toegang

3.1 De Business PaSS-houderverschaft zich toegang tot de parkeeraccommodatie met behulp van nummerplaatherkenning, een QR-code of enig ander toegangsmiddel dat na het aangaan van de overeenkomst aan de Business PaSS-houder wordt overhandigd

3.2 Indien op de parkeeraccommodatie openingstijden van toepassing zijn, is de eigenaar bevoegd de openingstijden voor langere of onbepaalde duur te wijzigen.

3.3 In de parkeeraccommodatie mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4,80 m worden geparkeerd. De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan welke bij de ingang van de parkeeraccommodatie staat aangegeven, dan wel blijkt uit de feitelijke situatie ter plaatse. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeeraccommodatie in of op te rijden.

3.4 De eigenaar is gerechtigd aan eender welk voertuig de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren, indien de eigenaar dit met inachtneming van redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit zal zich met name voordoen in het geval de eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert – daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig – alsmede in het geval de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of gewicht, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Indien de parkeeraccommodatie niet beschikt over een lpg-blusinstallatie, is de eigenaar ook gerechtigd voertuigen die (mede) lpg-brandstof gebruiken, de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren.

3.5 De in de parkeeraccommodatie geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel III/WA-verzekering, etc.). In de parkeeraccommodatie is de Wegcode en elke andere regelgeving met betrekking tot het verkeer op de openbare weg ook van toepassing, voor zover daarvan niet door de eigenaar uitdrukkelijk is afgeweken.

II. BETALING

1.Betaling

Het parkeergeld dient binnen twee weken na factuurdatum te worden voldaan, en wordt berekend aan de hand van de op dat moment geldende parkeertarieven in de parkeergarage.

2. Tariefwijziging

De eigenaar is vrij tot het aanpassen van het tarief, ook al mocht de stallingovereenkomst eerst recentelijk zijn aangegaan.

3. Niet-betaling

3.1 Indien de Business PaSS-houder nalatig is in de betaling van het verschuldigde parkeergeld (of andere vorderingen uit de stallingovereenkomst voortvloeiend) op de overeengekomen vervaldatum, dan is de eigenaar gerechtigd hem de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren, zulks onverminderd de overige rechten die voor de eigenaar uit de niet-betaling voortvloeien. Voor het deblokkeren van een Business PaSS wordt € 15,00 incl. btw in rekening gebracht.

3.2 Indien de Business PaSS-houder nalatig is in de betaling van het verschuldigde parkeergeld (of andere vorderingen uit de stallingovereenkomst voortvloeiend) één kalendermaand na de overeengekomen vervaldatum, dan zal de Business PaSS-houder, onverminderd de overige rechten die voor de eigenaar uit deze niet-betaling voortvloeien en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, bijkomend € 20 incl. btw verschuldigd zijn per maand of gedeelte van een maand dat de betaling niet plaatsvond.

3.3 Indien als gevolg van wanbetaling der parkeergelden incassomaatregelen noodzakelijk zijn, worden de buitenrechtelijke incassokosten tussen de partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde hoofdsom doch minstens op €250,00 incl. btw. Betalingen, gedaan door de Business PaSS-houder na sommatie of dagvaarding, strekken in de eerste plaats tot voldoening van de voormelde kosten, ook al vermeldt de Business PaSS-houder bij betaling een andere bestemming.

III. GEBRUIK VAN DE PARKEERACCOMMODATIE

1. Regels

1.1 Gedurende de aanwezigheid op de parkeeraccommodatie dient de Business PaSS-houder zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegcode en elke andere regelgeving met betrekking tot het verkeer op de openbare weg van toepassing, voor zover daarvan niet door de eigenaar uitdrukkelijk is afgeweken. Bij niet-nakoming daarvan is de Business PaSS-houder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

1.2 De Business PaSS-houder is voorts verplicht eventuele aanwijzingen van het personeel van de parkeeraccommodatie op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

1.3 Het personeel van de parkeeraccommodatie is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen binnen de parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig voertuig uit de parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de eigenaar of het personeel kan leiden. Het personeel dient bij het (beoordelen van de noodzaak tot) verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.

2. Hinder/beperkingen gebruik

2.1 Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden.

2.2 Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeeraccommodatie te brengen dan wel binnen te hebben, motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd.

2.3 Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de eigenaar is verleend.

2.4 De Business PaSS-houder dient er zorg voor te dragen dat er geen hinder of overlast wordt veroorzaakt voor de gebruikers van de in de omgeving gelegen panden c.q. medegebruikers van de parkeeraccommodatie.

2.5 De eigenaar is bevoegd in of op de parkeeraccommodatie werkzaamheden te (laten) verrichten ten behoeve van de parkeeraccommodatie, openbare diensten, bedrijven en/of derden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

2.6 Het is de inzittenden van voertuigen, welke in de parkeeraccommodatie worden geparkeerd, niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd, dienen de inzittenden het voertuig en de parkeeraccommodatie te verlaten.

IV NIET-NAKOMING

1. Toerekenbare tekortkoming

1.1 Indien de Business PaSS-houder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is de eigenaar gerechtigd de overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling, onmiddellijk te beëindigen en de Business PaSS-houder de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren. De Business PaSS-houder is gehouden aan de eigenaar alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid en/of enig ander in gebreke blijven, en/of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

1.2 Indien de eigenaar genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Business PaSS-houder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Business PaSS-houder, waaronder een procedure om de Business PaSS-houder tot ontruiming van diens voertuig uit de parkeeraccommodatie te dwingen, is de Business PaSS-houder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan de eigenaar te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

1.3 Wijzigingen ter zake deze overeenkomst, welke noodzakelijk zijn ten gevolge van besluiten van overheidswege, dan wel vanwege aanwijzingen van overheidswege waaronder mede wordt verstaan aanwijzingen vanwege de brandweer, zullen voor de Business PaSS-houder geen ontbindende voorwaarden vormen voor deze overeenkomst, doch van kracht zijn als ware zij letterlijk in de stallingsovereenkomst opgenomen.

1.4 De eigenaar is te allen tijde gerechtigd het voertuig achter te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen aan de eigenaar hetzij op grond van de stallingsovereenkomst hetzij uit anderen hoofde van de Business PaSS-houder te vorderen heeft, is voldaan.

1.5 Indien de Business PaSS-houder na beëindiging of ontbinding van de stallingovereenkomst een voertuig in de parkeeraccommodatie heeft achtergelaten, zal de eigenaar de Business PaSS-houder schriftelijk verzoeken het achtergelaten motorvoertuig te verwijderen. Indien de Business PaSS-houder hieraan geen gevolg geeft, zal de eigenaar het achtergelaten voertuig uit de parkeeraccommodatie laten verwijderen. De eigenaar zal de Business PaSS-houder hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de Business PaSS-houder binnen 6 maanden na het laatste schriftelijke bericht het motorvoertuig niet heeft opgehaald, zal de eigenaar het voertuig verkopen of vernietigen. De eigenaar is alsdan slechts gehouden aan de Business PaSS-houder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met de kosten van de eigenaar in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig en eventueel de kosten zoals bedoeld in artikel IV 1.2. Indien laatstgenoemde kosten hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de Business PaSS-houder al deze kosten te vergoeden aan de eigenaar.

2. Niet-toerekenbare tekortkoming

Een tekortkoming kan de eigenaar niet worden toegerekend indien deze te wijten is aan een van de wil van de eigenaar onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de Business PaSS-houder niet meer van de eigenaar kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

V AANSPRAKELIJKHEID

1. Aansprakelijkheid

1.1 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen en/of bezittingen van de Business PaSS-houder. De eigenaar aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de Business PaSS-houder alsmede ter zake van lichamelijk letsel of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie, tenzij de schade direct is veroorzaakt door de eigenaar en/of het personeel van de parkeeraccommodatie en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden of de stallingsovereenkomst wordt uitgesloten. Onder Business PaSS-houder worden hiermede verstaan andere inzittenden van zijn voertuig.

1.2 De Business PaSS-houder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de Business PaSS-houder veroorzaakt aan de parkeeraccommodatie of daarbij behorende apparatuur dient door de Business PaSS-houder te worden vergoed, hetzij ter plaatse, hetzij nadat door of namens de eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel IV 1.5.

1.3 Eigenaar aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten welke door of namens de eigenaar in de parkeeraccommodatie worden aangeboden, tenzij dat de parkeerder kan aantonen dat er sprake is van grove schuld van de eigenaar en/of het personeel van de parkeeraccommodatie.

VI OVERIGE BEPALINGEN

  1. Conversie: Voor zover enig beding in de tussen de eigenaar en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig dan wel vernietigbaar is, of indien de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd of aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige dan wel vernietigde dan wel buiten toepassing gelaten beding.
  2. Eerdere overeenkomsten: Afspraken dan wel overeenkomsten met personeelsleden van de eigenaar verplichten deze laatste niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
  3. Toepasselijk recht: Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Ingeval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
  4. Domicilie: Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar: Q-Park Belgium Holding NV Belgicastraat 3, bus 6 1830 Zaventem Augustus 2018.

 

Download

arrow
Betaalmethodes
Maestro
Visa
Mastercard
Bancontact - Mister Cash
Diners Club Card
iDeal