GEBRUIKSVOORWAARDEN Q-PARK APP 

Deze gebruiksvoorwaarden ('gebruiksvoorwaarden voor de app') zijn van toepassing op uw gebruik van de mobiele applicatie ('app') van Q-Park die wordt geleverd door Q-Park B.V. ('Wij', 'Ons' of 'Q-Park'). Lees dit document zorgvuldig door. U kunt deze gebruiksvoorwaarden voor de app downloaden, opslaan en/of printen en op elk gewenst moment raadplegen via www.q-park.com

De app wordt geëxploiteerd door en is eigendom van Q-Park B.V., gevestigd te Stationsplein 8E Maastricht (Nederland) en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 27159273. Wij exploiteren de app namens onszelf en namens onze groepsmaatschappijen.

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over de app kunt u contact opnemen met de lokale klantendienst van Q-Park. Voor een overzicht van de lokale klantendiensten kunt u kijken op: https://www.q-park.com/contact.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN Q-PARK PARKEREN

1.1 Op uw gebruik van de Q-Park parkings zijn de algemene voorwaarden van Q-Park van toepassing van het land waar het parkeren plaatsvindt. U kunt deze algemene voorwaarden van Q-Park vinden en downloaden via de website van Q-Park van het betreffende land en, in het algemeen, bij de betreffende parking. Voor verwijzingen naar de landenwebsites van Q-Park verwijzen wij u naar: https://www.q-park.com/contact.

1.2 De app stelt u in staat een 'My Q-Park account' bij Q-Park te registreren en verbinding te maken met uw My Q-Park account indien u reeds beschikt over een geldig en actief my Q-Park account. Op onze website vindt u een beschrijving van onze services en leggen wij uit welke services er voor u beschikbaar zijn wanneer u een My Q-Park account maakt.

2. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

2.1 Het downloaden en gebruiken van de app is onderworpen aan het privacybeleid van Q-Park in het land waarin u klant bent van Q-Park. U kunt het toepasselijke Q-Park privacybeleid vinden en downloaden via de Q-Park website van het betreffende land. Voor verwijzingen naar de landenwebsites van Q-Park verwijzen wij u naar: https://www.q-park.com/contact.

2.2 Q-Park kan informatie verzamelen over het downloaden en gebruiken van de app in verband met haar dienstverlening aan u, met inbegrip van maar niet beperkt tot analyses, onderhoud en ondersteuning alsmede het aanbieden en verbeteren van de functionaliteit van de app. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het toepasselijke privacybeleid van Q-Park.

3. GEBRUIK VAN DE APP

3.1 U mag de app op geen enkele wijze wijzigen, kopiëren, beschadigen of overbelasten, of het gebruik en functioneren ervan belemmeren. Informatie in de app is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het gebruiken en verzamelen van informatie voor andere doeleinden is niet toegestaan.

3.2 Om de app te gebruiken heeft u een geschikt mobiel apparaat nodig alsmede een mobiele telefoon- en dataverbinding. Alle kosten voor mobiele telefonie en dataconnectiviteit in verband met uw gebruik van de app zijn voor uw eigen rekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor deze kosten ongeacht hoe deze zijn gemaakt.

3.3 U dient inloggegevens voor de app vertrouwelijk te houden en deze of enige andere informatie over onze beveiligingsprocedures niet aan derden bekend te maken. Wij zijn te allen tijde gerechtigd een gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord uit te schakelen indien u zich niet houdt aan één van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden voor de app.

3.4 Indien u deze app van uw mobiele apparaat verwijdert, zal uw My Q-Park account beschikbaar blijven via onze website. U kunt gebruikmaken van de functie 'Verwijder mijn account' in de app om uw inloggegevens en andere informatie te verwijderen. Q-Park bewaart uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale rapportageverplichtingen, en om rechtsvorderingen af te dwingen, naast andere doeleinden. Voor vragen en informatie over de functie Mijn account verwijderen of het laten wissen van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het toepasselijke privacybeleid van Q-Park of kunt u contact opnemen met uw lokale klantendienst.

3.5 U dient Q-Park alle juiste gegevens te verstrekken die Q-Park nodig kan hebben om haar diensten aan u te verlenen en om haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wettelijke kaders en de algemene voorwaarden van Q-Park na te komen, met inbegrip van doch niet beperkt tot uw naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, kenteken, voertuigbeschrijving en bankrekeningnummer of creditcardnummer. Wijzigingen in naam, kenteken en bankrekeningnummer of creditcardnummer dienen onmiddellijk aan Q-Park te worden doorgegeven via de profielinstellingen in de app. Wijzigingen in uw e-mailadres dient u aan Q-Park door te geven door uw My Q-Park account te beëindigen en een nieuw My Q-Park Account te registreren bij Q-Park, met gebruikmaking van uw dan geldende e-mailadres. Q-Park is niet verantwoordelijk voor de verwerking of het gebruik van gegevens die niet meer juist zijn.

4. BESCHIKBAARHEID VAN DE APP, VEILIGHEID EN NAUWKEURIGHEID

4.1 Wij leveren de app 'As is', zonder enige garantie met betrekking tot specifieke functionaliteit of resultaten, geschiktheid voor het doel, veiligheid, prestaties, beschikbaarheid en/of foutloos functioneren. Het downloaden en gebruiken van de app is voor uw eigen risico en rekening.

4.2 Wij kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, updates, reparaties en onderhoud uitvoeren en faciliteiten en functies van de app introduceren of verwijderen. Onder dezelfde voorwaarden kunnen wij uw toegang tot de app opschorten of beëindigen. Wij zijn niet verplicht om specifieke of aanvullende functionaliteiten toe te voegen aan de app.

4.3 Wij garanderen niet dat de app compatibel is met alle hardware en software. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan enige apparatuur, inclusief maar niet beperkt tot uw mobiele apparaat, software, data of andere eigendommen, als gevolg van of in verband met het downloaden, installeren of gebruiken van de app, noch voor virussen of andere code die daar van invloed op kunnen zijn of schade aan kunnen toebrengen. 

4.4 Q-Park kan derden en onderaannemers inschakelen ten behoeve van de exploitatie van de app of het verlenen van diensten.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Q-Park en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de app, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht op de software, tekst, afbeeldingen en andere inhoud in de app. De app bevat een aantal open source-softwarebibliotheken.

5.2 Alle Q-Park handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen en alle andere kenmerken van het merk Q-Park zijn het exclusieve eigendom van Q-Park. U heeft niet het recht om het merk Q-Park voor enig doel te gebruiken.

5.3 Wij verlenen u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de app te downloaden, te installeren en te gebruiken voor uw persoonlijk gebruik en met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden voor de app. Alle andere rechten blijven voorbehouden, met uitzondering van eventuele dwingende rechten die u kunt hebben ingevolge toepasselijke wetgeving.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van of in verband met het downloaden, installeren en/of gebruiken van de app en/of de onmogelijkheid om de app te downloaden, te installeren en/of te gebruiken.

6.2 Onze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van schade in verband met het downloaden, installeren en/of gebruiken van de app en/of de onmogelijkheid om de app te downloaden, installeren en/of gebruiken die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Q-Park of haar directie.

7. TOEPASSELIJK RECHT

7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden voor de app is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die ontstaan in verband met de app of deze gebruiksvoorwaarden voor de app zullen worden beslecht door de rechtbank te Maastricht, Nederland. Deze clausule ontneemt u niet het recht op verhaal dat u mogelijk heeft onder dwingend toepasselijk recht.

8. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

8.1 Q-Park kan deze gebruiksvoorwaarden voor de app te allen tijde bijwerken. Q-Park zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door een hyperlink naar de Q-Park website te plaatsen, waar u de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden voor de app kunt vinden. Q-Park zal een dergelijke hyperlink aan u beschikbaar stellen via de app of het door u opgegeven e-mailadres.

8.2 Elke bijgewerkte versie van deze gebruiksvoorwaarden voor de app zal van kracht en bindend zijn op de dag van publicatie. Indien u de gebruiksvoorwaarden voor de app of een bijgewerkte versie daarvan niet wenst te aanvaarden, kunt u het gebruik staken en de app van uw mobiele apparaat de-installeren.Installatie en/of (voortgezet) gebruik van de app nadat u in kennis bent gesteld van de gebruiksvoorwaarden voor de app of een bijgewerkte versie daarvan zal worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden of die bijgewerkte versie.

 

Downloaden

arrow
Betaalmethodes
Maestro
Visa
Mastercard
Bancontact - Mister Cash
Diners Club Card
iDeal