I ALGEMEEN

1. Definities

Parkeeraccommodatie: De parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten.

Eigenaar: Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordiger(s).

Abonnementhouder: De eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in of op de parkeeraccommodatie is gebracht.

Overige diensten: De overige diensten die de eigenaar aanbiedt zijn per parkeeraccommodatie verschillend en op te vragen via internet of in de parkeeraccommodatie zelf.

Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten (parkeerabonnementen) verwerft of gebruikt.

 

2. Stallingovereenkomst

Een stallingovereenkomst wordt aangevraagd bij de eigenaar. De stallingovereenkomst kan slechts worden verkregen indien en nadat de eigenaar de aanvraag heeft aanvaard. De eigenaar heeft het recht om, zonder opgave van een specifieke reden, een aanvraag te weigeren. Aan de abonnementhouder wordt een willekeurige plaats in de parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld. De bewaking van het voertuig behoort niet tot de verplichting van de eigenaar.

3. Toegang

3.1 De abonnementhouder verschaft zich toegang tot de parkeeraccommodatie met behulp van een parkeerkaart c.q. sleutel c.q. enig ander toegangsmiddel dat na het aangaan van de overeenkomst door de eigenaar aan de abonnementhouder wordt overhandigd. In geval van schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of eigenhandig uitgevoerde reparaties, evenals in het geval van verlies of diefstal kan een nieuw toegangsmiddel worden aangekocht voor een prijs van €10,00 incl. btw. Het oude toegangsmiddel zal worden geblokkeerd.

3.2 Het in- en uitrijden alsook het parkeren van voertuigen in de parkeeraccommodatie kan uitsluitend geschieden binnen de tijden die in de stallingovereenkomst zijn vastgelegd. Buiten deze tijden is toegang met behulp van de in het eerste lid genoemde middelen niet mogelijk of is het normale uurtarief van toepassing.

3.3 Indien op de parkeeraccommodatie openingstijden van toepassing zijn, is de eigenaar bevoegd, nadat de abonnementhouder daarvan op de hoogte is gesteld, de openingstijden voor langere of onbepaalde duur te wijzigen.

3.4 In de parkeeraccommodatie mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4,80 m worden geparkeerd.
De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan welke bij de ingang van de parkeeraccommodatie staat aangegeven, dan wel blijkt uit de feitelijke situatie ter plaatse. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeeraccommodatie in of op te rijden.

3.5 De parkeeraccommodatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van het motorvoertuig met de nummerplaat die in de stallingovereenkomst is vermeld, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

3.6 Indien de abonnementhouder de parkeeraccommodatie wil gebruiken voor een ander motorvoertuig dan het voertuig zoals vermeld in de stallingovereenkomst, dient de abonnementhouder hiertoe toestemming te vragen aan de eigenaar. Enkel wanneer de eigenaar de abonnementhouder schriftelijk toestemming heeft verleend, is de abonnementhouder gerechtigd met een ander motorvoertuig in de parkeeraccommodatie te parkeren.

3.7 De eigenaar is gerechtigd aan eender welk voertuig de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren, indien de eigenaar dit met inachtneming van redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen in het geval de eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert - daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig - alsmede in het geval de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Indien de parkeeraccommodatie niet beschikt over een LPG-installatie, is de eigenaar ook gerechtigd voertuigen die (mede) LPG brandstof gebruiken, de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren.

3.8 De in de parkeeraccommodatie geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel III/WA-verzekering, etc.). In de parkeeraccommodatie is de Wegcode en elke andere regelgeving met betrekking tot het verkeer op de openbare weg ook van toepassing, voor zover daarvan niet door de eigenaar uitdrukkelijk is afgeweken.

4. Duur van de overeenkomst

4.1 Een stallingovereenkomst wordt per periodes van 1, 3, 6 maanden of 1 jaar verstrekt. Voor maandcontracten komt een periode overeen met 1 kalendermaand. Voor 3-maandelijkse contacten komt een periode overeen met een kwartaal gaande van 1 januari t/m 31 maart, van 1 april t/m 30 juni, van 1 juli t/m 30 september, of van 1 oktober t/m 31 december. Voor 6-maandelijkse contracten komt de periode overeen met een semester gaande van 1 januari t/m 30 juni, of van 1 juli t/m 31 december. Voor jaarcontracten komt de periode overeen met een kalenderjaar gaande van 1 januari t/m 31 december. De eerste contractperiode loopt van de overeengekomen ingangsdatum - dewelke niet de eerste dag van de maand hoeft te zijn - tot de laatste dag van de dan actieve periode.

4.2 Een stallingovereenkomst wordt in beginsel geacht te zijn aangegaan voor de duur van minimaal 1 maand. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van dezelfde duur behoudens opzeg bij aangetekend schrijven verstuurd tenminste 1 maand vóór de vervaldag van de huidige periode of van om het even welke vernieuwing ervan. 

Wanneer een stallingsovereenkomst wordt afgesloten met een gebruiker, wordt de stallingsovereenkomst in beginsel geacht te zijn aangegaan voor de duur van minimaal 1 maand. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van dezelfde duur behoudens een verzet van de gebruiker tegen deze verlenging. Dit verzet tegen de stilzwijgende verlenging dient tenminste één (1) maand vóór de vervaldag van de huidige periode of van om het even welke vernieuwing ervan ter kennis te worden gebracht aan de eigenaar per aangetekend schrijven.


De gebruiker heeft echter het recht om, na de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst op te zeggen mits de inachtneming van een opzeggingstermijn van twee (2) maanden.


4.3 Uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst dienen al de door de eigenaar aan de abonnementhouder ter hand gestelde bescheiden te worden ingeleverd. Indien de abonnementhouder nalatig blijft tot inlevering van de zaken, is de abonnementhouder zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, voor elke zaak die niet wordt ingeleverd een vergoeding voor bijkomende kosten verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt €25,00 incl. btw per dag voor elke dag dat de abonnementhouder verzuimt enige zaak aan de eigenaar af te geven. Het voorgaande geldt niet indien de abonnementhouder schriftelijk aan de eigenaar melding heeft gemaakt van het verlies of in het ongerede raken van bescheiden. In dat geval is de abonnementhouder een vergoeding verschuldigd zoals in het artikel 3.1 bepaald.

 

II. BETALING

1. Betaling

Betaling van het parkeergeld zoals overeengekomen in de stallingovereenkomst dient bij vooruitbetaling te worden voldaan uiterlijk op de eerste dag van het ingaan van de betreffende periode. Is in de stallingovereenkomst geen melding gemaakt van een periode waarover het parkeergeld telkens verschuldigd is, dan wordt die periode geacht één kalendermaand te zijn. Alle bedragen in de stallingovereenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
De abonnementhouder-particulier verbindt zich tot betaling van de parkeergelden via een domiciliëring. Voor de abonnementhouder-onderneming is een domiciliëring optioneel.

2. Tariefwijziging

2.1 De abonnementhouder zal ten minste 1 kalendermaand voor aanvang van een volgende periode een schriftelijke mededeling ontvangen van de eigenaar over voorgenomen tariefverhogingen. De eigenaar is vrij tot het aanpassen van het tarief, ook al mocht de stallingovereenkomst eerst recentelijk zijn aangegaan.

2.2 Mocht de abonnementhouder niet wensen in te stemmen met een tariefverhoging, dan kan deze de overeenkomst schriftelijk beëindigen binnen 2 weken nadat de tariefverhoging door de eigenaar te zijner kennis is gebracht en wel tegen de datum, waarop de aangekondigde tariefverhoging ingaat.

2.3. De bepalingen vermeld in 2.1 en 2.2 zijn niet van toepassing op gebruikers. Het tarief op de door gebruikers afgesloten opeenvolgende stallingsovereenkomsten, zal jaarlijks worden aangepast conform de hierna vermelde indexering die gekoppeld is aan de gezondheidsindex. Het aangepaste tarief is gelijk aan het (basistarief x het nieuwe indexcijfer) / het basisindexcijfer. Het basistarief is het tarief vermeld in de afgesloten stallingsovereenkomst. Als nieuw indexcijfer geldt de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan die van de aanpassing van het tarief. Als basisindexcijfer geldt het indexcijfer van de maand die de ondertekening van de stallingsovereenkomst voorafgaat. De aanpassing van het tarief gebeurt automatisch en van rechtswege jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding van de eerste stallingsovereenkomst. Indien de indexformule zou worden gewijzigd, zal het tarief worden aangepast conform het nieuw systeem.

3. Niet-betaling

3.1 Indien de abonnementhouder nalatig is in de betaling van het verschuldigde parkeergeld (of andere vorderingen uit de stallingovereenkomst voortvloeiend) op de overeengekomen vervaldatum of indien de domiciliëring bij de abonnementhouder-particulier wordt geweigerd/ ingetrokken, dan is de eigenaar gerechtigd de abonnementhouder de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren, zulks onverminderd de overige rechten die voor de eigenaar uit de niet-betaling voortvloeien. Voor het deblokkeren van een abonnement wordt €15,00 incl. btw in rekening gebracht.

3.2 Indien de abonnementhouder nalatig is in de betaling van het verschuldigde parkeergeld (of andere vorderingen uit de stallingovereenkomst voortvloeiend) één kalendermaand na de overeengekomen vervaldatum, dan zal de abonnementhouder, onverminderd de overige rechten die voor de eigenaar uit deze niet-betaling voortvloeien en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, bijkomend € 20 incl. btw verschuldigd zijn per maand of gedeelte van een maand dat de betaling niet plaatsvond.

3.3 Indien als gevolg van wanbetaling der parkeergelden incassomaatregelen noodzakelijk zijn, worden de buitenrechtelijke incassokosten tussen de partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde hoofdsom doch minstens op €250,00 incl. btw. Betalingen, gedaan door de abonnementhouder na sommatie of dagvaarding, strekken in de eerste plaats tot voldoening van de voormelde kosten, ook al vermeldt de abonnementhouder bij betaling een andere bestemming.

 

III. GEBRUIK VAN DE PARKEERACCOMMODATIE

1. Regels

1.1 Gedurende de aanwezigheid op de parkeeraccommodatie dient de abonnementhouder zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegcode en elke andere regelgeving met betrekking tot het verkeer op de openbare weg van toepassing, voor zover daarvan niet door de eigenaar uitdrukkelijk is afgeweken. Bij niet-nakoming daarvan is de abonnementhouder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

1.2 De abonnementhouder is voorts verplicht eventuele aanwijzingen van het personeel van de parkeeraccommodatie op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

1.3 Het personeel van de parkeeraccommodatie is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen binnen de parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig voertuig uit de parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de eigenaar of het personeel kan leiden. Het personeel dient bij het (beoordelen van de noodzaak tot) verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.

 

2. Hinder/beperkingen gebruik

2.1 Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden.

2.2 Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeeraccommodatie te brengen dan wel binnen te hebben, motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd.

2.3 Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de eigenaar is verleend.

2.4 De abonnementhouder dient er zorg voor te dragen dat er geen hinder of overlast wordt veroorzaakt voor de gebruikers van de in de omgeving gelegen panden c.q. medegebruikers van de parkeeraccommodatie.

2.5 De eigenaar is bevoegd in of op de parkeeraccommodatie werkzaamheden te (laten) verrichten ten behoeve van de parkeeraccommodatie, openbare diensten, bedrijven en/of derden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

2.6 Het is de inzittenden van voertuigen, welke in de parkeeraccommodatie worden geparkeerd, niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd, dienen de inzittenden het voertuig en de parkeeraccommodatie te verlaten.

 

IV NIET-NAKOMING

1. Toerekenbare tekortkoming

1.1 Indien de abonnementhouder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met de abonnementhouder gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op de abonnementhouder rust, is de eigenaar gerechtigd de overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling, onmiddellijk te beëindigen en de abonnementhouder de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren. De abonnementhouder is gehouden aan de eigenaar alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid en/of enig ander in gebreke blijven, en/of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

1.2 Indien de eigenaar genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de abonnementhouder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de abonnementhouder, waaronder een procedure om de abonnementhouder tot ontruiming van diens voertuig uit de parkeeraccommodatie te dwingen, is de abonnementhouder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan de eigenaar te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

1.3 Wijzigingen ter zake deze overeenkomst, welke noodzakelijk zijn tengevolge van besluiten van overheidswege, dan wel vanwege aanwijzingen van overheidswege waaronder mede wordt verstaan aanwijzingen vanwege de brandweer, zullen voor de abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden vormen voor deze overeenkomst, doch van kracht zijn als ware zij letterlijk in de stallingovereenkomst opgenomen.

1.4 Indien de abonnementhouder door een tekortkoming van de eigenaar meer dan 1 maand geen genot heeft kunnen hebben van de rechten zoals opgenomen in de stallingovereenkomst, zal de abonnementhouder slechts een evenredig gedeelte van het parkeergeld verschuldigd zijn.

1.5 De eigenaar is te allen tijde gerechtigd het voertuig achter te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen aan de eigenaar hetzij op grond van de stallingovereenkomst hetzij uit andere hoofde van de abonnementhouder te vorderen heeft, is voldaan.

1.6 Indien de abonnementhouder na beëindiging of ontbinding van de stallingovereenkomst een voertuig in de parkeeraccommodatie heeft achtergelaten, zal de eigenaar de abonnementhouder schriftelijk verzoeken het achtergelaten motorvoertuig te verwijderen. Indien de abonnementhouder hieraan geen gevolg geeft, zal de eigenaar het achtergelaten voertuig uit de parkeeraccommodatie laten verwijderen. De eigenaar zal de abonnementhouder hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de abonnementhouder binnen 6 maanden na het laatste schriftelijke bericht het motorvoertuig niet heeft opgehaald, zal de eigenaar het voertuig verkopen of vernietigen. De eigenaar is alsdan slechts gehouden aan de abonnementhouder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met de kosten van de eigenaar in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig en eventueel de kosten zoals bedoeld in artikel IV 1.2. Indien laatstgenoemde kosten hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de abonnementhouder al deze kosten te vergoeden aan de eigenaar.

 

2. Niet-toerekenbare tekortkoming

Een tekortkoming kan de eigenaar niet worden toegerekend indien deze te wijten is aan een van de wil van de eigenaar onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de abonnementhouder niet meer van de eigenaar kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

 

V AANSPRAKELIJKHEID

1. Aansprakelijkheid

1.1 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking.

De eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen en/of bezittingen van de abonnementhouder. De eigenaar aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de abonnementhouder alsmede ter zake van lichamelijk letsel of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie, tenzij de schade direct is veroorzaakt door de eigenaar en/of het personeel van de parkeeraccommodatie en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden c.q. de stallingovereenkomst wordt uitgesloten. Onder abonnementhouder worden hiermede verstaan andere inzittenden van het voertuig.

1.2 De abonnementhouder is aansprakelijk voor alle schade die door hen is veroorzaakt. Schade door de abonnementhouder veroorzaakt aan de parkeeraccommodatie of daarbij behorende apparatuur dient door de abonnementhouder te worden vergoed, hetzij ter plaatse, hetzij nadat door of namens de eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel IV 1.5.
1.3 Eigenaar aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten welke door of namens de eigenaar in de parkeeraccommodatie worden aangeboden, tenzij dat de parkeerder kan aantonen dat er sprake is van grove schuld van de eigenaar en/of het personeel van de parkeeraccommodatie.

 

VI OVERIGE BEPALINGEN

1. Verhuur/ingebruikgeving

Het is de abonnementhouder niet toegestaan het recht te verhuren c.q. aan een derde in gebruik te geven. De abonnementhouder mag de stallingovereenkomst niet aan derden overdragen.

 

2. Conversie

Voor zover enig beding in de tussen de eigenaar en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding.

 

3. Afspraken

Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de eigenaar verplichten deze laatste niet, voor zover deze door de eigenaar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

 

4. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Ingeval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 

5. Domicilie

Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:

Q-Park Belgium Holding NV 
Belgicastraat 3, bus 6
1830 Zaventem 

Augustus 2018

Download

arrow
Betaalmethodes
Maestro
Visa
Mastercard
Bancontact - Mister Cash
Diners Club Card
iDeal